Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE LEUKSTE VAKANTIE

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder :

 • DE LEUKSTE VAKANTIE: DE LEUKSTE VAKANTIE
 • (Hoofd)Huurder: Een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van DE LEUKSTE VAKANTIE huurt of wenst te gaan huren.
 • Medehuurder: Degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft.
 • Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.
 • DE LEUKSTE VAKANTIE: Een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde DE LEUKSTE VAKANTIE of Huurder.
 • Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan DE LEUKSTE VAKANTIE heeft aangeboden.
 • Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Bedenktermijn: De termijn waarin de huurder een boeking bij DE LEUKSTE VAKANTIE kosteloos kan annuleren.
 • Boeking: Een door DE LEUKSTE VAKANTIE geaccepteerde reservering van een vakantiehuis.
 • Ontbinding: Het op een juridisch wijze “ongedaan maken” van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst.
 • Vakantiehuis: Bijvoorbeeld een huis of appartement dat als vakantie-accommodatie door DE LEUKSTE VAKANTIE ter verhuur wordt aangeboden.
 • Verblijf: Het feitelijke gebruik van een vakantie-accommodatie.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van DE LEUKSTE VAKANTIE. Afwijkende afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door DE LEUKSTE VAKANTIE schriftelijk zijn bevestigd.

Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van DE LEUKSTE VAKANTIE zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven

2.1. Aanbiedingen van DE LEUKSTE VAKANTIE zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.2 Alle vermeldingen op de website van DE LEUKSTE VAKANTIE worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Alle via DE LEUKSTE VAKANTIE verhuurde objecten zijn van particulieren en ingericht naar de persoonlijke smaak van de eigenaren. De interieurfoto's zijn bedoeld om u een idee te geven van de accommodatie. DE LEUKSTE VAKANTIE is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website gebonden!

DE LEUKSTE VAKANTIE draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.

2.3 Prijzen zijn steeds inclusief reserveringskosten, omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulerings- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld!

De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van DE LEUKSTE VAKANTIE. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies !

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen DE LEUKSTE VAKANTIE en de Huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/e-mail) boeking van een vakantiehuis uit het actuele aanbod van DE LEUKSTE VAKANTIE.

3.2. Na boeking ontvangt de Huurder een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dienen. (Bewaar deze gegevens derhalve zorgvuldig !)

3.3 Door DE LEUKSTE VAKANTIE gestuurde boekingsbevestigingen bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de boekings-bevestiging of huurovereenkomst onmiddellijke de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst aan DE LEUKSTE VAKANTIE te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ huurovereenkomst te beroepen.

3.4 DE LEUKSTE VAKANTIE heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

4. Annulering en wijziging

4.1 De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten binnen een bedenktermijn van 7 werkdagen te annuleren. Deze annulering kan men uitsluitend doen via een e-mail bericht of geschreven brief naar vacation-4u. De datum van de poststempel of de ontvangstdatum van het betreffende e-mail bericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.

4.2 Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:

De annulerings kosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 25%; vanaf 8 weken voor aanvang van de huurperiode 100%.

4.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)Huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders.

4.4 De Huurder kan zich tegen annulering voor de verblijfsperiode bij een verzekeraar verzekeren.

4.5: Annulering door DE LEUKSTE VAKANTIE:

DE LEUKSTE VAKANTIE dient de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder is toe te rekenen.

4.5.1 Er worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht.

5. Betaling

5.1 Betaling van de volledige huursom (zoals deze staat genoemd op de factuur) dient te zijn geschied, uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van het verblijf in het geboekte vakantiehuis. Betaling geschiedt in twee termijnen:

a. 25% van de huursom dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst factuur;

b. Resterende 75% van de huursom dient te geschieden uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van het verblijf.

5.2. In afwijking van het bepaalde in 5.1. dienen betalingen van late boekingen (d.w.z. boekingen binnen acht weken voor de eerste dag van het verblijf) voor aankomst van de eerste dag van het verblijf geheel te zijn geschied.

5.3 Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van DE LEUKSTE VAKANTIE.

5.4 DE LEUKSTE VAKANTIE is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.5 De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim. De Huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan DE LEUKSTE VAKANTIE te voldoen.

5.6 Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,-.

6. Borgsom

6.1. De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd !

6.2 De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij op de factuur anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd.

6.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor heffing respectievelijk terugbetaling van de waarborgsom, al dan niet onder aftrek van kosten.

7. Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis

7.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voorzover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de huurovereenkomst.

7.2 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis vanaf 16.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.

7.3 De Huurder dient, tenzij anders overeengekomen met Eigenaar/beheerder de woning voor 10 uur te hebben geruimd.

7.4. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door DE LEUKSTE VAKANTIE of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

7.5 De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7.6. Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat - dat wil zeggen: bezemschoon - achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats, vuilnis naar de daartoe aangewezen containers te zijn gebracht. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar / Beheerder gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

7.8 De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. In alle woningen zijn dekens en/of dekbedden en kussens aanwezig. Ook lakens, slopen en hand- en theedoeken zijn beschikbaar, prijzen staan vermeld op elke pagina. In het algemeen zijn bad/strandlakens niet beschikbaar (deze dient u zelf mee te nemen).

7.9 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij anders vermeld op de website bij de betreffende vakantiewoning. Sommige eigenaren vragen een toeslag en/of een extra borgsom voor eventuele schade die uw huisdier kan veroorzaken. U dient bij de boeking op te geven of u uw huisdier wilt meenemen. Houdt u er rekening mee dat voor honden en katten mogelijk een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid moet kunnen worden overlegd.

8. Beëindiging van de huurovereenkomst

DE LEUKSTE VAKANTIE is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen:

indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de Huurder, ondanks waarschuwingen van de Eigenaar of de Beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

9. Klachten

9.1 De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de website van DE LEUKSTE VAKANTIE.

9.2 De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan DE LEUKSTE VAKANTIE voor te leggen. DE LEUKSTE VAKANTIE dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

9.3. De Huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de Eigenaar/Beheerder. De beheerder/Eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de Eigenaar/Beheerder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering telefonisch te melden aan DE LEUKSTE VAKANTIE teneinde DE LEUKSTE VAKANTIE de mogelijkheid te bieden om de klacht alsnog ter plaatse te kunnen oplossen.

De melding kan telefonisch op het telefoonnummer van DE LEUKSTE VAKANTIE +31 (0)45-7850188 of +31(0)621467036 geschieden.

9.4 U dient DE LEUKSTE VAKANTIE te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door DE LEUKSTE VAKANTIE aangeboden, ontheft DE LEUKSTE VAKANTIE van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

9.5 Indien een klacht, na overleg met de eigenaar/beheerder en DE LEUKSTE VAKANTIE, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder deze klacht binnen 14 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats aan DE LEUKSTE VAKANTIE te worden gezonden, bij gebreke hiervan wordt de klacht niet in behandeling genomen. DE LEUKSTE VAKANTIE zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst behandelen en indien de klacht terecht blijkt te zijn, zoeken naar een passende oplossing, overeenkomstig de ernst van de klacht.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is DE LEUKSTE VAKANTIE gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de HUURDER aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan :

oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van DE LEUKSTE VAKANTIE kan worden gevergd.

10.2 Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen

maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 DE LEUKSTE VAKANTIE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart DE LEUKSTE VAKANTIE tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is DE LEUKSTE VAKANTIE niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

11.2 DE LEUKSTE VAKANTIE kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van VACATION-4U.

11.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van DE LEUKSTE VAKANTIE, indien en voor zover DE LEUKSTE VAKANTIE uit enige hoofde terzake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van DE LEUKSTE VAKANTIE is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag van de volledige huursom.

12. Privacy

DE LEUKSTE VAKANTIE zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13. Slotbepaling

13.1 Voorzover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voorzover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

13.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden over dragen voorzover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

13.4 Indien en voorzover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.